THE STORY OF BABY ISRAEL ON IT’S SIXTY SEVENTH BIRTHDAY IN PLAIN ENGLISH AND PLAIN HEBREW JUST THE FACTS!

AS TOLD  BY THOSE WHO LIVED THROUGH IT AND CAN TELL IT IN FIRST PERSON PLURAL

 

 

 

 

 We were 650,000 Jews against the rest of the Arab world.

No IDF (Israeli Defense Forces) or Air Force. We were only a

Small group of stubborn people with nowhere to go.

 

היינו 650,000 יהודים כנגד שאר העולם הערבי.

ללא צה”ל (צבא הגנה לישראל) או חיל אוויר. היינו רק קבוצה קטנה של אנשים עקשנים עם שום מקום לאן ללכת.


Remember: Lebanon , Syria , Iraq , Jordan , Egypt , Libya , and

Saudi Arabia , they all attacked at once. The state that the

United Nations “gave” us was 65% desert. We started it from

Zero.

 

זכרו: לבנון, סוריה, עירק, ירדן, מצרים, לוב וערב הסעודית, כולם תקפו בעת ובעונה אחת.

המדינה שהאומות המאוחדות “נתנו” לנו הייתה 65% מדבר. 

התחלנו את זה מאפס.

  

Only 45 years ago, we fought three of the strongest countries

In the Middle East , and we crushed them in the Six Day War


רק לפני 45 שנים, נלחמנו נגד שלוש המדינות החזקות ביותר במזרח התיכון, וריסקנו אותם במלחמת ששת הימים.

  

Over the years we fought different coalitions of 20 Arab countries

With modern armies and with huge amounts of Russian-Soviet

Ammunition, and we still won


במהלך השנים נלחמנו בקואליציות שונות של 20 מדינות ערב עם צבאות חדשניים וכמות עצומה של תחמושת רוסית – סובייטית, ועדיין ניצחנו.

  

Today we have a beautiful country, a powerful Army, a strong

Air Force, an adequate Navy and a thriving high tech industry

Intel, Microsoft, and IBM have all developed their businesses

Here.

 

היום יש לנו מדינה יפיפייה, צבא רב עוצמה, חיל אוויר חזק, חיל ים הולם ותעשיית הי-טק משגשגת.

אינטל, מיקרוסופט, ו- I.B.M פיתחו כולם את עסקיהם כאן.

 

Our doctors have won important prizes in the medical

Development field


הרופאים שלנו זכו בפרסים חשובים בתחום הפיתוח הרפואי.

  

We turned the desert into a prosperous land.

 

הפכנו את המדבר לאדמה פורחת ומשגשגת.

 

We sell oranges, flowers, and vegetables around the world


אנחנו מוכרים תפוזים, פרחים וירקות בכל רחבי העולם.

  

We launched our own satellite! Three satellites at once! We

Are in good company; together with the USA (280 million

Residents), Russia (220 million residents), China (1.3

Billion residents) and Europe ( France , England and Germany

35 million residents), we are one of the only countries in the

World that have launched something into space!

 

שיגרנו את הלווין שלנו! שלושה לווינים בעת ובעונה אחת! אנחנו בחברה טובה: יחד עם ארה”ב (280 מיליון תושבים), רוסיה (220 מיליון תושבים), סין (1.2 ביליון תושבים) ואירופה (צרפת, אנגליה וגרמניה 35 מיליון תושבים), אנחנו אחת מהמדינות הבודדות בעולם ששיגרו משהו לחלל!

  

Israel today is among the few powerful countries that have

Nuclear technology & capabilities. ( We will never admit it

But everyone knows.) 


ישראל היום היא בין המדינות הבודדות החזקות, שהיא בעלת טכנולוגיה ויכולות גרעיניות. (אנחנו לעולם לא נודה בזה, אבל כולם יודעים).

  

To think that only 68 years ago we were disgraced and

Hopeless


לחשוב שרק לפני 68 שנים היינו מבוישים וחסרי תקווה

  

We crawled out from the burning crematoriums of Europe 

We won in all our wars. With a little bit of nothing we built

An empire

Who are Khaled Mashal (leader of Hamas) or Hassan Nasrallah

(leader of Hezbollah) trying to frighten us? They are amusing us


זחלנו החוצה מהמשרפות הבוערות של אירופה.

ניצחנו בכל המלחמות שלנו. עם מעט מכלום בנינו אימפריה.

  

מי אלו חלאד משעל (מנהיג החמאס) או חסאן נסראללה (מנהיג החיזבאללה) המנסים להפחיד אותנו? הם משעשעים אותנו.

  

As we celebrate Independence Day, let’s not forget what this

Holy day is all about; we overcame everything


בזמן שאנחנו חוגגים את יום העצמאות, בואו לא נשכח מהי המהות של היום הקדוש הזה: התגברנו על הכל

  

We overcame the Greeks,

 

התגברנו על היוונים, 

 

We overcame the Romans


התגברנו על הרומאים, 

 

We overcame the Spanish Inquisition


התגברנו על האינקוויזיציה הספרדית, 

  

We overcame the Russians pogrom,

 

התגברנו על הפוגרום הרוסי,

 

We overcame Hitler , we overcame Germany and overcame the

Holocaust,

 

התגברנו על היטלר, התגברנו על גרמניה והתגברנו על השואה, 

 

We overcame the armies of seven countries.

 

התגברנו על הצבאות של 7 מדינות

 

Relax chevray (friends), we will overcome our current enemies.

 

הירגעו חבר’ה, אנחנו נתגבר גם על האויבים הנוכחים 

  

Never mind where you look in human history. Think about it

The Jewish nation, our condition has never been better than now

So let’s lift our heads up and remember


לא משנה לאן שנביט בהיסטוריה האנושית. תחשבו על זה, העם היהודי, מצבנו מעולם לא היה טוב יותר מאשר עכשיו.

אז בואו נישא ראשנו מעלה וזכרו:

 

Never mind which country or culture tries to harm us or erase us

From the world. We will still exist and persevere. Egypt ? Anyone

Know where the Egyptian empire disappeared to? The Greeks

Alexander Macedon? The Romans? Is anyone speaking Latin

Today? The Third Reich? Did anyone hear news from them lately

  

לא משנה איזו מדינה או תרבות מנסה לפגוע בנו או למחוק אותנו מהעולם. אנחנו עדיין קיימים ושמורים.

מצריים? מישהו יודע לאן האימפריה המצרית נעלמה? היוונים? אלכסנדר מוקדון? הרומאים? האם מישהו מדבר לטינית היום? הרייך השלישי? האם מישהו שמע חדשות מהם לאחרונה?

  

And look at us, the Bible nation – from slavery in Egypt , we are

Still here, still speaking the same language

Exactly here, exactly now


והסתכלו עלינו, העם התנ”כי – מעבדות במצרים, אנחנו עדיין כאן, עדיין מדברים את אותה השפה.

בדיוק כאן, בדיוק עכשיו.

  

Maybe The Arabs don’t know it yet, but we are an eternal nation

All the time that we will keep our identity, we will stay eternal


אולי הערבים עדיין לא יודעים את זה, אבל אנחנו עם נצחי.

כל זמן שנשמור על זהותנו, נשאר נצחיים.

  

So, sorry that we are not worrying, complaining, crying, or fearing… 


אז סליחה שאנחנו לא דואגים, מתלוננים, בוכים או פוחדים…..

  

Business here is beseder (fine). It can definitely be much better

But it is still fine. Don’t pay attention to the nonsense in the media

They will not tell you about our festivals here in Israel or about the

People that continue living, going out, meeting friends

  

העסקים כאן בסדר. זה בהחלט יכול להיות טוב יותר, אבל זה עדיין בסדר. אל תשימו לב לשטויות בתקשורת, הם לא יספרו לכם על החגיגות שלנו כאן בישראל או על האנשים שממשיכים לחיות, לצאת ולפגוש חברים.

 

Yes, sometimes morale is down, so what? This is only because we

Are mourning the dead while they are celebrating spilled blood. And

This is the reason we will win after all


נכון, לפעמים המורל נמוך, אז מה? זה רק בגלל שאנו מבכים את המתים בזמן שהם חוגגים על דם שנשפך. וזו הסיבה לכך שאנו ננצח למרות הכל.

  

Please forward this e-mail to all of your Jewish friends and non-Jewish friends

Everywhere in the world. You are all part of our force to

Keep our existence

 

בבקשה העבירו מייל זה לכל חבריכם היהודים, בכל מקום בעולם. כולכם חלק במאמץ שלנו לשמור את קיומנו.

 

This e-mail may help some of us lift our heads up and be

Proud to say


מייל זה עשוי לעזור לחלק מאיתנו לשאת את ראשינו מעלה ולהיות גאים לומר

  

I AM A JEW

אני יהודי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


— 

 

 

 


— 

– יום טוב עם הרבה שמחה                                                                           

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: